අපගේ පංති සඳහා සහභාගී වී, විශ්ව විද්‍යාල මට්ටමේ E-LMS ඉගෙනුම් කළමණාකරණ පද්ධතියක අත්දැකීම සමගින් දැනුම වර්ධනය කරගන්න.

අදම ඇතුලත් වන්න.

ලියාපදිංචිට සඳහා පහත සබැඳිය Click කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *