2021 දෙසැම්බර් මුල සිට Online පංති ඇරඹෙයි.

මෙවර විභාගයට පෙනී සිටින 11 ශ්රේණිය දරුවන් සදහා, 10 ශ්රේණිය මගහැරුණු පාඩම් ආවරණය සදහා විශේෂ වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කෙරේ.

10 ශ්‍රේණිය

2021 දෙසැම්බර් 5 සිට සෑම ඉරිදා දිනකම සවස 7.00 සිට 8.30 දක්වා

11 ශ්‍රේණිය

2021 දෙසැම්බර් 3 සිට සෑම සිකුරාදා දිනකම සවස 6.30 සිට 8.00 දක්වා

අප ආයතනයටම විශේෂ වූ ඉගෙනුම් කලමණාකරණ පද්ධතියක් මඟින් පාඩම් කියා දීම හා මාර්ගගත පරීක්ෂණ හරහා දැනුම පරික්ෂා කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වේ.

ඇතුලත් වීම සඳහා 071 7540800 අංකයට ඔබේ නම, පාසල, පංතිය සඳහන් කර කෙටි පණිවිඩයක් එවන්න.

One thought on “10, 11 ශ්‍රේණි සඳහා Online පංති”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *